Граматичке категорије глагола

 

  • Лице је категорија којом се означава коме се лицу приписује радња, стање или збивање, може бити: I, II, III (говорник, саговорник, неприсутно лице). Категорију лица обележавају лични наставци и то су облици конјугације глагола (нпр. за презент).

            1. јед. чита-м        1.   мн. чита-мо

            2. јед. чита-ш       2.   мн. чита-те

            3. јед. чита-/         3.   мн. чита-ју

  • Граматички род (мушки, женски, средњи) разликују глаголски придев радни (чита-о, -ла, -ло) и глаголски придев трпни (читан-Ø, -на, -но).
  • Граматички број (једнина и множина) разликују сви глаголски облици осим: инфинитива (читати); глаголског прилога садашњег (читајући), глаголског прилога прошлог (читавши).
  • Време означава када се нека радња врши променом глаголског облика. Време вршења радње у односу на тренутак говора. У време када се о њој говори, временски однос се изражава презентом, пре времена говорења о њој користи се: перфекат − основно прошло време (сам читао), аорист − пређашње свршено време (прочитах), имперфекат − пређашње несвршено време (читах), плусквамперфекат − давно прошло време (био сам читао), ако ће се радња вршити после тренутка када о њој говоримо време се исказује футуром I (ћу читати) и футуром II (ако будем читао).
  • Начин (модус) означава став говорног лица према још неизвршеној радњи или стању. Тај однос се изражава: императивом (читај) или потенцијалом (бих читао).

                                                    

Коментари