Глаголи

 

Глаголи који означавају радњу и стање зову лични зато што та радња има свог вршиоца, односно лице које врши радњу. Пример: Тата чита новине.

Глаголи који означавају збивање немају свог вршиоца, и зато се зову безлични. Они обично означавају нека збивања у природи. Пример: Нагло се смркло.

Конјугација је промена глагола по временима и лицима

Глаголски вид означава трајање глаголске радње. Тако ће глагол трчати бити несвршеног вида јер је радња неограничена, а глагол дотрчати свршеног вида јер је радња завршена у једном кратком тренутку.

Глаголски род означава прелазност глаголске радње. Тако ће глагол који захтева допуну у виду објекта бити прелазан (купити нешто), а глагол који не захтева допуну или предмет на коме се врши радња биће непрелазан (спавати). Глагол који означавају да радњу врши субјекат над самим собом (умивати се, обући се), или је реч о неком стању субјекта (радовати се, смејати се) или два субјекта врше радњу узајамно један на другоме (грлити се, руковати се) називају се повратни глаголи.

Глаголски вид

Несвршени (имперфективни) глаголи могу да буду:

а) трајни, што значи да радња (стање, збивање) траје непрекидно неко време (певати, копати, пећи, плести);

б) учестали, што значи да се радња, с прекидима, више пута понавља и тако траје неограничено (трептати, затварати, откривати).

Свршени (перфективни) глаголи могу да буду:

 а) почетно-свршени, ако означавају почетак радње (потрчати, поћи, поскочити, запливати, полетети)

б) целовито или тренутно-свршени, ако означавају целовиту радњу (скочити, рећи, трепнути, лупити, сести, пасти)

в) завршно-свршени, ако означавају завршетак радње (дотрчати, доћи, доскочити, допливати, долетети, попити, прочитати).

Коментари