Прости глаголски облици

 

·         Инфинитив је основни, неличии гл. облик којим се именује радња, стање или збивање. Нема граматичке категорије лица, времена, начина, рода ни броја, па се назива и неодређени гл. облик. Гради се од инфинитивне основе и наставака: -ти и -ћи (читати, ићи).

 

·         Презент (садашње време) означава радњу, стање или збивање које се одиграва у тренутку када о томе говоримо (сада, управо, баш). Гради се додавањем личних наставака на презентску основу: -м,-ш,-Ø, // -мо,-те,-ју/-у/-е. Неправилно грађење презента имају глаголи моћи и хтети (читам, читаш... ; могу; хоћу).

 

·         Аорист (пређашње свршено време) означава радњу која се извршила непосредно пред тренутак говора или у току говора о њој. Гради се од свршених глагола додавањем двојаких наставака за облик и лице на инфинитивну основу:

-          ако се основа завршава на сугласник додају се наставци:

-ох,-е,-е,-осмо,-осте,-оше (тресох);

-     ако се основа завршава на самогласник: -х, -Ø, -Ø // -смо, -сте,-ше (чух, чусмо)

 

 

Имперфекат (пређашње несвршено време) означава радњу која се вршила у прошлости напоредо са неком другом прошлом радњом. Гради се од несвршених глагола тако што се на инфинитивну или презентску основу додају тројаки наставци:

-     када се основа завршава на самогласник (одбија се):

      -ах,-аше,-аше // -асмо,-асте,-аху (певах, певаше...);

-   када долази до јотовања: град-јах,-јаше,-јаше // -јасмо,

     -јасте,-јаху (грађах, грађаше...);

- када се основа завршава на сугласник:

       -ијах,-ијаше,-ијаше // -ијасмо,-ијасте,-ијаху (тресијах).

 

·         Императив (заповедни начин) означава заповест, жељу или молбу коју говорно лице саопштава осталима. Гради се одбацивањем наставка за 3. л. мн. презента и додавањем двојаких наставака:

-    ако се 3. л. мн. презента завршава на -ју или -је, додају се:

       , -ј, − // -јмо, -јте, − (певај, певајмо...);

-          у осталим случајевима се додају: −,-и, − // -имо,-ите, −

    (ради, радимо).

·         Глаголски придев радни је неличан глаголски облик који служи за грађење сложених глаголских облика, у реченици означава активан однос субјекта према радњи. Гради се додавањем наставака на инфинитивну основу: -о,-ла,-ло // -ли,

-ле,-ла (радио, радила...).

 

·         Глаголски придев трпни је неличан глаголски облик који означава да се на нечему врши радња (пасив). Гради се додавањем тројаких наставака на инфинитивну или презентску основу:

- ако се инфинитивна основа завршава на -а:

    -н,-на,-но // -ни, -не,-на (фарбан);

- ако се инфинитивна основа завршава на -ну:

    -т,-та,-то // -ти,те,-та (покренут);

- ако се инфинитивна основа завршава на -и,-е или сугласник, а презентска на -и: -ен,-ена,-ено // -ени,-ене,-ена (виђен).

 

·         Глаголски прилог садашњи је неличан глаголски облик који се употребљава само уз лични. Глагол не може бити у функцији предиката и означава радњу која се врши истовремено са са тим глаголским обликом. Гради се само од несвршених глагола додавањем наставка -ћи на облик 3. л. мн. презента (читајући, тресући).


·           Глаголски прилог прошли је неличан глаголски облик који се употребљава само уз лични глагол. Не може бити у функцији предиката и означава радњу која се извршила пре радње у личном глаголском облику. Гради се додавањем наставка -вши на инфинитивну основу која се завршава на самогласник, а ако се основа завршава на сугласник умеће се инфикс -а: -авши (прочитавши, отресавши).


·       

ПРОСТИ                 ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИИнфинитив: носи-ти, тре-сти, до-ћи

 

Презент:

1.           чита-м

2.           чита-ш

3.           чита- /

 

1. чита-мо

2. чита-те

з. чита-ју/ рад-е/ид-у

Аорист:

1.           стиг-ох / написа-х

2.           стиж-е / написа- /

3.           стиж-е / написа- /

 

1.   стиг-осмо / написа- смо

2.      стиг-осте / написа- сте

3.      стиг-оше / написа- ше

 

 

Имперфекат:

1.           пев- /град-ј /трес- иј+ах

2.           пев- /град-ј/трес-иј+ аше

3.           пев-/град-ј/трес-иј+ аше


 

1.      пев- /град-ј/трес-иј+ асмо

2.      пев- /град-ј/трес- иј+асте

3.      пев- /град-ј/трес- иј+аху

Императив:

1.             /          

2.           пева-ј/урад-и

3.           нека пева/уради

 

1.      пева-јмо/урад-имо

2.      пева-јте/урад-ите

3.      нека пева-ју/урад-е

 

Глаголски придев радни: ради-о,-ла,-ло //-ли,-ле,-ла

Глаголски придев трпни: уписа-н, -на, -но //-ни, -не, -на; окрену-т,-та,-то //-ти,-те,-та

                                               купљ-ен,-ена, -ено //-ени,-ене,-ена

Глаголски прилог садашњи: чекају-ћи

Глаголски прилог прошли: чека-вши, рек-авши

 

 

Коментари