Презент и презентска основа

 

Презент у својој основној функцији у реченици означава радњу која се дешава у тренутку говора, у садашњости, управо сада. Пошто се радња презента поклапа са временом говорења, за право значење користимо само глаголе несвршеног вида (гледати, долазити, осмехивати се...)

Презент се гради тако што се на презентску основу додају наставци (Једнина:1.лице , 2.лице , 3. лице/нема наставакМножина:1.лице -мо, 2.лице -те, 3.лице -у, -ју, -е)

Презентска основа се добија када од 1. лица множине презента одбијемо наставак –мо.

Примери:

Ићи, пребацимо глагол у прво лице множине презента идемо и одбијемо наставак -мо, презентска основа је иде-.

Једнина                                                      Множина

1.лице: ИдеМ                                            1. лице:ИдеМО

2. лице: ИдеШ                                           2.лице: ИдеТЕ

3. лице: Иде                                              3.лице: ИдУ

Глагол певати:

1.лице множине презента је ПЕВАМО, одбијемо -мо  и презентска основа је пева-

Једнина                                                      Множина

1.лице: ПеваМ                                          1. лице: ПеваМО

2. лице: ПеваШ                                         2.лице: ПеваТЕ

3. лице: Пева/                                            3.лице: ПеваЈУ


Глагол служити:

1.лице множине презента је СЛУЖИМО,одбијемо наставак -мо и презентска основа је служи-

Једнина                                                      Множина

1.лице: СлужиМ                                            1. лице:СлужиМО

2. лице: СлужиШ                                           2.лице: СлужиТЕ

3. лице: Служи /                                             3.лице: СлужЕ

*Обавезно након одбијања наставка за презент мора да се стави цртица (-)Коментари