Глагол рећи

                                                              Глагол рећи

Глагол рећи у презенту гласи: 

ја РЕКНЕМ                       ми РЕКНЕМО

ти РЕКНЕШ                      ви РЕКНЕТЕ

он, она, оно РЕКНЕ         они, оне, она РЕКНУ

 Има и варијанту:

ја РЕЧЕМ                       ми РЕЧЕМО

ти РЕЧЕШ                      ви РЕЧЕТЕ

он, она, оно РЕЧЕ         они, оне, она РЕКУ


Аорист глагола рећи гласи: РЕКОХ, РЕЧЕ, РЕЧЕ, РЕКОСМО, РЕКОСТЕ, РЕКОШЕ

Императив гласи: РЕЦИ, РЕЦИМО, РЕЦИТЕ 

Радни глаголски придев гласи: РЕКАО, РЕКЛА, РЕКЛО

Трпни глаголски придев гласи: РЕЧЕН, РЕЧЕНА, РЕЧЕНО

Глаголски прилог прошли гласи: РЕКАВШИ

 
Коментари