ПРЕДИКАТ

ПРОСТ ПРЕДИКАТ састоји се само од једног глагола у личном глаголском облику.

СЛОЖЕНИ ПРЕДИКАТ најчешћи је кад су непотпуни глаголи са својом допуном у функцији предиката.

НЕПОТПУНИ ГЛАГОЛИ не употребљавају се самостално, већ захтевају допуну у облику презента с везником ДА или само облик инфинитива.

Такви глаголи су: морати, хтети, моћи, смети, знати, умети, мислити, веровати, желети, намеравати, сматрати, држати.

ИМЕНСКИ ПРЕДИКАТ предикат од ЈЕСАМ или БИТИ или њему сличног глагола и неког граматичког имена. Састоји се од глаголског дела и неке именске речи (придев, именица, заменица и број).

                                  

                                                   ПРЕДИКАТ

                                                       ↙                   ↘                                                                                                                        ИМЕНСКИ                     ГЛАГОЛСКИКоментари