ОБЈЕКАТ

Објекат је глаголски додатак који у реченици увек стоји као допуна предикату.
ПРАВИ или БЛИЖИ ОБЈЕКАТ стоји у АКУЗАТИВУ или ГЕНИТИВУ кад значи део нечега или кад стоји уз одричне глаголе.


ДАЉИ или НЕПРАВИ ОБЈЕКАТ је онај објекат који стоји у НЕКОМ ДРУГОМ падежу а не у генитиву или акузативу.


Објекат се добија на питање КОГА...? или ШТА...? ова питања постављамо уз предикат. У одговору добијамо ОБЈЕКАТ.


 Објекат који се добија на питање кога или шта зове се ПРАВИ или БЛИЖНИ ОБЈЕКАТ.


ДАЉИ или НЕПРАВИ ОБЈЕКАТ добијамо када предикату поставимо питање:
о чему...?  за чим...?  чиме...?  коме...?  о коме...?
Коментари